blob: 212649152186bab20cddfa0d22644faf0aa34647 [file] [log] [blame]
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +01001{
2 "appName": {
3 "message": "Isalin ang piniling teksto",
4 "description": "The app name"
5 },
6 "appBetaName": {
7 "message": "Isalin ang Napiling Teksto (Beta)",
8 "description": "The beta app name"
9 },
10 "appDescription": {
11 "message": "Isalin ang piniling teksto gamit ang Google Translate",
12 "description": "The app description"
13 },
14 "contextmenu_title": {
15 "message": "Isalin ang pagpili sa...",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010016 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent item there are the target languages."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010017 },
18 "contextmenu_title2": {
19 "message": "Isalin ang pagpili sa '$wika$'",
20 "description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
21 "placeholders": {
22 "language": {
23 "content": "$1",
24 "example": "Language to translate into."
25 }
26 }
27 },
28 "contextmenu_edit": {
29 "message": "I-edit ang mga wika...",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010030 "description": "Title of the item inside the 'Translate section into...' context menu which is used to go to the options page."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010031 },
32 "options_welcome": {
33 "message": "Maligayang pagdating!",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010034 "description": "Title of the options page which welcomes users"
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010035 },
36 "options_introduction": {
37 "message": "Paki pili ang mga wikang nais mong makita sa mga pagpipilian sa \"pagsasalin\".",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010038 "description": "Introduction paragraph in the options page preceding the language list."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010039 },
40 "options_languageselectheader": {
41 "message": "Mga Wika:",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010042 "description": "Header of the selected languages list."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010043 },
44 "options_otheroptionsheader": {
45 "message": "Ibang mapagpipilian:",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010046 "description": "Subheader in the options page before the options to choose where should the translation be shown.."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010047 },
48 "options_tabsoption_1": {
49 "message": "Buksan sa panibagong tab ang Google Translate para sa bawat pagsasalin.",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010050 "description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new tab)."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010051 },
52 "options_tabsoption_2": {
53 "message": "Buksan ang Google Translate sa natatanging tab at ipawalang bisa ang huling pagsasalin sa halip na magbukas ng ilan pang mga tabs.",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010054 "description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in the same tab used for the previous translation, or will open a new tab if there aren't any translation tabs open)."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010055 },
56 "options_savebutton": {
57 "message": "I-save",
58 "description": "Save button in the settings page"
59 },
60 "options_addlanguage": {
61 "message": "Magdagdag ng wika",
62 "description": "Title for the 'Add language' dialog"
63 },
64 "options_addlanguage_addbutton": {
65 "message": "Dagdagan",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010066 "description": "'Add' button in the footer of the languages list which is used to show a dialog with a list of potential languages to add. In the dialog, this message is also shown inside a button which is used to confirm the action."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010067 },
68 "options_language_label": {
69 "message": "Wika:",
70 "description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
71 },
72 "options_credits": {
73 "message": "Mga Kredito",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010074 "description": "Message for the link to the credits dialog, and also the title for the credits dialog, which shows a list of open source projects used inside the extension and a list of translators/contributors."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010075 },
76 "options_credits_homepage": {
77 "message": "homepage",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010078 "description": "Text shown for links to go to each homepage of open source projects in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010079 },
80 "options_credits_by": {
81 "message": "by",
82 "description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
83 },
84 "options_ok": {
85 "message": "Ayos na",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010086 "description": "OK button in informative dialogs, which is used to close them (no action is done when pressing these buttons)"
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010087 },
88 "options_cancel": {
89 "message": "Kanselahin",
avm9996315c24732021-01-10 20:06:18 +010090 "description": "Cancel button in the dialogs, to reject an action."
avm9996351cae202020-12-28 22:40:59 +010091 },
92 "notification_install_title": {
93 "message": "Salamat sa pag-install ng 'Isalin sa Napiling Wika'"
94 },
95 "notification_install_message": {
96 "message": "I-clik ang abiso para ito ay ma set-up."
97 },
98 "notification_upgradedtostorage_title": {
99 "message": "'Isalin ang Napiling Teksto' ay na-update na sa v0.6!"
100 },
101 "notification_upgradedtostorage_message": {
102 "message": "Ang mga pagpipilian mo ngayon ay nka-sync na sa lahat ng iyong mga device! Ang negatibong bahagi ay kailangan mong i-set ang extension ulit :-( I-click itong abisong para ma set-up ito."
103 },
104 "notification_reorder_title": {
105 "message": "'Isalin ang Napiling Teksto' ay na-update na sa v0.7!"
106 },
107 "notification_reorder_message": {
108 "message": "Maaari mo nang i-configure ngayon kung ano ang gusto mong pagkakaayos ng mga wikang lilitaw sa menu ng konteksto."
109 }
110}