First commit
diff --git a/_locales/ca/messages.json b/_locales/ca/messages.json
new file mode 100644
index 0000000..a825ecd
--- /dev/null
+++ b/_locales/ca/messages.json
@@ -0,0 +1,58 @@
+{
+	"appName": {
+		"message": "Traduïr Text Seleccionat",
+		"description": "The app name"
+	},
+	"appBetaName": {
+		"message": "Traduïr Text Seleccionat (Beta)",
+		"description": "The beta app name"
+	},
+	"appDescription" : {
+		"message": "Tradueix el text que seleccionis amb el Traductor de Google",
+		"description": "The app description"
+	},
+	"contextmenu_title" : {
+		"message": "Tradueix la selecció al...",
+		"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this prent menu there are the menus"
+	},
+	"contextmenu_edit" : {
+		"message": "Edita idiomes...",
+		"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
+	},
+	"options_welcome" : {
+		"message": "Benvingut!",
+		"description": "Title of the options page"
+	},
+	"options_introduction" : {
+		"message": "Si us plau, selecciona els idiomes que vols que surtin al menú \"traduïr\".",
+		"description": "Introduction paragraph to the options pages"
+	},
+	"options_languageselectheader" : {
+		"message": "Idiomes:",
+		"description": "Header of the language select option."
+	},
+	"options_otheroptionsheader" : {
+		"message": "Altres opcions:",
+		"description": "Header of the options page."
+	},
+	"options_tabsoption_1" : {
+		"message": "Obre Google Traductor en una nova pestanya per a cada traducció.",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_tabsoption_2" : {
+		"message": "Obre Google Traductor en una única pestanya i reemplaça l'última traducció en comptes d'obrir varies pestanyes.",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_tabsoption_3" : {
+		"message": "Obre Google Traductor en un panel i reemplaça l'última traducció (fa falta activar la bandera <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a>). <sup style='color:red; font-weight: bold;'>EXPERIMENTAL</sup>",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_savebutton" : {
+		"message": "Desar",
+		"description": "Save button in the settings app"
+	},
+	"notification_install_title": { "message": "Gràcies per instal·lar 'Traduïr Text Seleccionat'" },
+	"notification_install_message": { "message": "Fes clic en aquesta notificació per a configurar l'extensión." },
+	"notification_upgradedtostorage_title": { "message": "'Traduïr Text Seleccionat' s'ha actualizat a v0.6!" },
+	"notification_upgradedtostorage_message": { "message": "Ara la configuració es sincronitzarà en tots els teus dispositius! La part dolenta és que has de configurar l'extensión una altra vegada :-( Fes clic en aquesta notificación per a configurar-la." }
+}
diff --git a/_locales/en/messages.json b/_locales/en/messages.json
new file mode 100644
index 0000000..66ae9cd
--- /dev/null
+++ b/_locales/en/messages.json
@@ -0,0 +1,58 @@
+{
+	"appName": {
+		"message": "Translate Selected Text",
+		"description": "The app name"
+	},
+	"appBetaName": {
+		"message": "Translate Selected Text (Beta)",
+		"description": "The beta app name"
+	},
+	"appDescription": {
+		"message": "Translate selected text with Google Translator",
+		"description": "The app description"
+	},
+	"contextmenu_title": {
+		"message": "Translate selection into...",
+		"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent menu there are the menus"
+	},
+	"contextmenu_edit": {
+		"message": "Edit languages...",
+		"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
+	},
+	"options_welcome": {
+		"message": "Welcome!",
+		"description": "Title of the options page"
+	},
+	"options_introduction": {
+		"message": "Please, select the languages you want to show up in the \"translate\" menu.",
+		"description": "Introduction paragraph to the options pages"
+	},
+	"options_languageselectheader": {
+		"message": "Languages:",
+		"description": "Header of the language select option."
+	},
+	"options_otheroptionsheader": {
+		"message": "Other options:",
+		"description": "Header of the options page."
+	},
+	"options_tabsoption_1": {
+		"message": "Open Google Translator in a new tab for each translation.",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_tabsoption_2": {
+		"message": "Open Google Translator in a unique tab and override the last translation instead of opening several tabs.",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_tabsoption_3": {
+		"message": "Open Google Translator in a panel and override the last translation (need to activate <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a> flag). <sup style='color:red; font-weight: bold;'>EXPERIMENTAL</sup>",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_savebutton": {
+		"message": "Save",
+		"description": "Save button in the settings page"
+	},
+	"notification_install_title": { "message": "Thanks for installing 'Translate Selected Text'" },
+	"notification_install_message": { "message": "Click this notification to set it up." },
+	"notification_upgradedtostorage_title": { "message": "'Translate Selected Text' was updated to v0.6!" },
+	"notification_upgradedtostorage_message": { "message": "Now your options will be synced across all your devices! The bad side is that you have to set up the extension again :-( Click this notification to set it up." }
+}
diff --git a/_locales/es/messages.json b/_locales/es/messages.json
new file mode 100644
index 0000000..a33c70f
--- /dev/null
+++ b/_locales/es/messages.json
@@ -0,0 +1,58 @@
+{
+	"appName": {
+		"message": "Traducir Texto Seleccionado",
+		"description": "The app name"
+	},
+	"appBetaName": {
+		"message": "Traducir Texto Seleccionado (Beta)",
+		"description": "The beta app name"
+	},
+	"appDescription" : {
+		"message": "Traduce el texto que selecciones con el Traductor de Google.",
+		"description": "The app description"
+	},
+	"contextmenu_title" : {
+		"message": "Traducir selección al...",
+		"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this prent menu there are the menus"
+	},
+	"contextmenu_edit" : {
+		"message": "Modifica idiomas...",
+		"description": "Title of the option inside the 'Translate section into...' context menu."
+	},
+	"options_welcome" : {
+		"message": "¡Bienvenido!",
+		"description": "Title of the options page"
+	},
+	"options_introduction" : {
+		"message": "Por favor, selecciona los idiomas que quieres que se muestren en el menú \"traducir\".",
+		"description": "Introduction paragraph to the options pages"
+	},
+	"options_languageselectheader" : {
+		"message": "Idiomas:",
+		"description": "Header of the language select option."
+	},
+	"options_otheroptionsheader" : {
+		"message": "Otras opciones:",
+		"description": "Header of the options page."
+	},
+	"options_tabsoption_1" : {
+		"message": "Abre Google Traductor en una nueva pestaña para cada traducción.",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_tabsoption_2" : {
+		"message": "Abre Google Traductor en una única pestaña y reemplaza la última traducción en vez de abrir varias pestañas.",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_tabsoption_3" : {
+		"message": "Abre Google Traductor en un panel y remplaza la última traducción (hace falta activar la bandera <a href='chrome://flags/#enable-panels' id='panelsflag'>--enable-panels</a>). <sup style='color:red; font-weight: bold;'>EXPERIMENTAL</sup>",
+		"description": "Option which defines how should the app behave in relation to tabs."
+	},
+	"options_savebutton" : {
+		"message": "Guardar",
+		"description": "Save button in the settings app"
+	},
+	"notification_install_title": { "message": "Gracias por instalar 'Traducir Texto Seleccionado'" },
+	"notification_install_message": { "message": "Haz clic en esta notificación para configurar la extensión." },
+	"notification_upgradedtostorage_title": { "message": "'Traducir Texto Seleccionado' se ha actualizado a v0.6!" },
+	"notification_upgradedtostorage_message": { "message": "¡Ahora la configuración se sincronizará en todos tus dispositivos! La parte mala es que tienes que configurar la extensión otra vez :-( Haz clic en esta notificación para configurarla." }
+}