blob: 2c42dbaa8839ec1161be57b3b94ad3778296515c [file] [log] [blame]
{
"appName": {
"message": "Isalin ang piniling teksto",
"description": "The app name"
},
"appBetaName": {
"message": "Isalin ang Napiling Teksto (Beta)",
"description": "The beta app name"
},
"appCanaryName": {
"message": "Isalin ang piniling teksto (Canary)",
"description": "The beta app name"
},
"appDescription": {
"message": "Isalin ang piniling teksto gamit ang Google Translate",
"description": "The app description"
},
"contextmenu_title": {
"message": "Isalin ang pagpili sa...",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done. Inside this parent item there are the target languages."
},
"contextmenu_title2": {
"message": "Isalin ang pagpili sa '$language$'",
"description": "Title of the context menu that appears when a right click is done and there's only one language available.",
"placeholders": {
"language": {
"content": "$1",
"example": "Language to translate into."
}
}
},
"contextmenu_edit": {
"message": "I-edit ang mga wika...",
"description": "Title of the item inside the 'Translate section into...' context menu which is used to go to the options page."
},
"options_welcome": {
"message": "Maligayang pagdating!",
"description": "Title of the options page which welcomes users"
},
"options_introduction": {
"message": "Paki pili ang mga wikang nais mong makita sa mga pagpipilian sa \"pagsasalin\".",
"description": "Introduction paragraph in the options page preceding the language list."
},
"options_languageselectheader": {
"message": "Mga Wika:",
"description": "Header of the selected languages list."
},
"options_otheroptionsheader": {
"message": "Ibang mapagpipilian:",
"description": "Subheader in the options page before the options to choose where should the translation be shown.."
},
"options_tabsoption_1": {
"message": "Buksan sa panibagong tab ang Google Translate para sa bawat pagsasalin.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in a new tab)."
},
"options_tabsoption_2": {
"message": "Buksan ang Google Translate sa natatanging tab at ipawalang bisa ang huling pagsasalin sa halip na magbukas ng ilan pang mga tabs.",
"description": "Option which defines where should the translations be shown (in this case, each translation will be opened in the same tab used for the previous translation, or will open a new tab if there aren't any translation tabs open)."
},
"options_savebutton": {
"message": "I-save",
"description": "Save button in the settings page"
},
"options_addlanguage": {
"message": "Magdagdag ng wika",
"description": "Title for the 'Add language' dialog"
},
"options_addlanguage_addbutton": {
"message": "Dagdagan",
"description": "'Add' button in the footer of the languages list which is used to show a dialog with a list of potential languages to add. In the dialog, this message is also shown inside a button which is used to confirm the action."
},
"options_language_label": {
"message": "Wika:",
"description": "Label for the language selector in the 'Add language' dialog"
},
"options_credits": {
"message": "Mga Kredito",
"description": "Message for the link to the credits dialog, and also the title for the credits dialog, which shows a list of open source projects used inside the extension and a list of translators/contributors."
},
"options_credits_homepage": {
"message": "homepage",
"description": "Text shown for links to go to each homepage of open source projects in the credits. NOTE: put in in lowercase letters"
},
"options_credits_by": {
"message": "by",
"description": "Fragment of the author statement in an item of the credits. NOTE: put in in lowercase letters. EXAMPLE: '{{options_credits_by}} Adrià Vilanova Martínez'"
},
"options_ok": {
"message": "Ayos na",
"description": "OK button in informative dialogs, which is used to close them (no action is done when pressing these buttons)"
},
"options_cancel": {
"message": "Kanselahin",
"description": "Cancel button in the dialogs, to reject an action."
},
"notification_install_title": {
"message": "Salamat sa pag-install ng 'Isalin sa Napiling Wika'"
},
"notification_install_message": {
"message": "I-clik ang abiso para ito ay ma set-up."
}
}