Add option to show the number of recent posts made by the OP

Add an option to show the number of recent posts made by the OP next to
their username in threads (profileindicator_alt).

If this option and the profileindicator options are set, then the
indicator dot and the recent posts number badge will be merged into a
single component.

Change-Id: If2fb1e8f0066d75ef136b6f93869b7fc2f0c7e57
diff --git a/src/_locales/ca/messages.json b/src/_locales/ca/messages.json
index b39a47a..7a24358 100644
--- a/src/_locales/ca/messages.json
+++ b/src/_locales/ca/messages.json
@@ -63,10 +63,22 @@
   "message": "Incrementa el contrast entre els fils llegits i no llegits a la Consola de la Comunitat.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_profileindicator_header": {
+  "message": "Punt indicador",
+  "description": "Heading for the profile indicator feature options"
+ },
+ "options_profileindicator_moreinfo": {
+  "message": "+info sobre les 2 darreres opcions",
+  "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"
+ },
  "options_profileindicator": {
   "message": "Mostra <span class=\"help\" title=\"Si l'autor ha participat a altres fils, es mostrarà un punt vermell al costat del seu nom d'usuari. Si les publicacions més recents han estat llegides, es mostrarà un punt taronja. Pots posar el teu ratolí a sobre del punt per mostrar què vol dir el seu color.\">si l'autor del fil ha participat a altres fils</span>.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_profileindicatoralt": {
+  "message": "Mostra el nombre de preguntes i respostes escrites per l'autor del fil durant els últims <span id='profileindicatoralt_months--container'></span> mesos al costat del seu nom d'usuari.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_stickysidebarheaders": {
   "message": "Fes que les capçaleres de la barra lateral de la Consola de la Comunitat es quedin enganxades a dalt (+info a <code>pekb/thread/60784834</code>).",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
@@ -110,5 +122,9 @@
  "inject_profileindicator_other_posts_unread": {
   "message": "Aquest usuari ha participat en altres fils d'aquest fòrum, alguns dels quals no has llegit.",
   "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicatoralt_numposts": {
+  "message": "Nombre de preguntes i respostes en els $1 darrers mesos.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
  }
 }
diff --git a/src/_locales/en/messages.json b/src/_locales/en/messages.json
index 3d558b4..b031666 100644
--- a/src/_locales/en/messages.json
+++ b/src/_locales/en/messages.json
@@ -67,10 +67,22 @@
   "message": "Increase contrast between read and unread threads in the Community Console.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_profileindicator_header": {
+  "message": "Indicator dot",
+  "description": "Heading for the profile indicator feature options"
+ },
+ "options_profileindicator_moreinfo": {
+  "message": "+info about the 2 previous options",
+  "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"
+ },
  "options_profileindicator": {
   "message": "Show <span class=\"help\" title=\"If the OP has participated in other threads, a red dot will be shown next to their username. If the OP's most recent posts have been read, an orange dot will be shown instead. You can hover the dot with your mouse in order to show the meaning of its color.\">whether the OP has participated in other threads</span>.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_profileindicatoralt": {
+  "message": "Show the number of questions and replies written by the OP within the last <span id='profileindicatoralt_months--container'></span> months next to their username.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_save": {
   "message": "Save",
   "description": "Button in the options page to save the settings"
@@ -110,5 +122,9 @@
  "inject_profileindicator_other_posts_unread": {
   "message": "The OP participated in other threads in this forum, some of which you haven't read.",
   "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicatoralt_numposts": {
+  "message": "Number of questions and replies in the last $1 months.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
  }
 }
diff --git a/src/_locales/es/messages.json b/src/_locales/es/messages.json
index 6eedd25..d1103c1 100644
--- a/src/_locales/es/messages.json
+++ b/src/_locales/es/messages.json
@@ -63,10 +63,22 @@
   "message": "Incrementa el contraste entre los hilos leídos y no leídos en la Consola de la Comunidad.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_profileindicator_header": {
+  "message": "Punto indicador",
+  "description": "Heading for the profile indicator feature options"
+ },
+ "options_profileindicator_moreinfo": {
+  "message": "+info sobre las 2 opciones anteriores",
+  "description": "Link to learn more about the profile indicator feature"
+ },
  "options_profileindicator": {
   "message": "Muestra <span class=\"help\" title=\"Si el autor ha participado en otros hilos, se mostrará un punto rojo al lado de su nombre de usuario. Si las publicaciones más recientes se han leído, se mostrará un punto naranja. Puedes poner tu ratón encima del punto para mostrar qué quiere decir su color.\">si el autor del hilo ha participado en otros hilos</span>.",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
  },
+ "options_profileindicatoralt": {
+  "message": "Muestra el número de preguntas y respuestas escritas por el autor del hilo durante los últimos <span id='profileindicatoralt_months--container'></span> meses al lado de su nombre de usuario.",
+  "description": "Feature checkbox in the options page"
+ },
  "options_stickysidebarheaders": {
   "message": "Hacer que los encabezados de la barra lateral de la Consola de la Comunidad se queden pegados arriba (+info en <code>pekb/thread/60784834</code>).",
   "description": "Feature checkbox in the options page"
@@ -110,5 +122,9 @@
  "inject_profileindicator_other_posts_unread": {
   "message": "Este usuario ha participado en otros hilos de este foro, algunos de los cuales no has leído.",
   "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
+ },
+ "inject_profileindicatoralt_numposts": {
+  "message": "Número de preguntas y respuestas en los últimos $1 meses.",
+  "description": "Tooltip for the profile indicator dot."
  }
 }