blob: e5fd6e90d2d2149171830750dcfe6795da80545c [file] [log] [blame]
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Diagrames de risc de la COVID-19 a Catalunya</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- Social networks metadata -->
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<meta name="twitter:site" content="@avm99963" />
<meta name="twitter:creator" content="@avm99963" />
<meta property="og:url" content="https://covid-19.sandbox.avm99963.com/" />
<meta property="og:title" content="Diagrames de risc de la COVID-19 a Catalunya" />
<meta property="og:description" content="Pàgina web actualitzada diàriament amb diagrames de risc de la COVID-19 per cada regió sanitària de Catalunya." />
<meta property="og:image" content="https://covid-19.sandbox.avm99963.com/output/graph.png" />
<style>
body {
font-family: 'Helvetica', 'Arial', sans-serif;
padding-bottom: 200px;
}
.note {
width: calc(100% - 32px);
padding: 16px;
margin-bottom: 16px;
border-radius: 4px;
background: #FFEB3B;
box-shadow: 0 1px 3px 0px rgba(0, 0, 0, .6);
font-size: 13px;
line-height: 1.4;
}
.note p:first-child {
margin-top: 0;
}
.note p:last-child {
margin-bottom: 0;
}
.graphs {
max-width: 100%;
}
.key-container {
display: inline-block;
position: fixed;
bottom: 8px;
right: 8px;
padding: 8px;
background: white;
border-radius: 4px;
box-shadow: 0 1px 3px 0px rgba(0, 0, 0, .3);
}
.key-container h3 {
margin: 8px 0 12px 0;
}
.key {
border-collapse: collapse;
}
.key td {
border: solid 1px black;
padding: 2px;
}
.risk {
width: 40px;
}
.low-risk {
background-color: #a0ff94;
}
.intermediate-risk {
background-color: #dbff94;
}
.intermediate-high-risk {
background-color: #ffe494;
}
.high-risk {
background-color: #ff9494;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="note">
<p><b>Nota</b>: La implementació que s'ha realitzat per calcular les dades podria ser incorrecta ja que no ha estat revisada per cap tercer, així que les gràfiques d'aquesta pàgina podrien ser incorrectes.
<p>Les dades s'obtenen directament del <a href="https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Registre-de-casos-de-COVID-19-realitzats-a-Catalun/xuwf-dxjd">registre de casos de la Generalitat de Catalunya</a> i les gràfiques es generen seguint un procediment similar al que segueix el <a href="https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19">grup BIOCOMSC de la UPC</a>. <a href="https://biocomsc.upc.edu/en/shared/delays_spain_30062020.pdf">Segons un informe d'aquest grup</a>, les dades corresponents a l'última setmana no són fiables. Tot i així, es continuen graficant en aquesta pàgina totes les dades disponibles per tal de donar una fita inferior dels valors finals en les dades de l'última setmana.</p>
<p>Es pot trobar el codi font complet del càlcul i generació de les gràfiques <a href="https://gerrit.avm99963.com/plugins/gitiles/covid19/+/refs/heads/master/">aquí</a>.</p>
</div>
<img class="graphs" src="output/graph.svg">
<div class="key-container">
<h3>Llegenda</h3>
<table class="key">
<tr>
<td class="risk low-risk"></td>
<td>Risc baix</td>
</tr>
<tr>
<td class="risk intermediate-risk"></td>
<td>Risc mig</td>
</tr>
<tr>
<td class="risk intermediate-high-risk"></td>
<td>Risc mig-alt</td>
</tr>
<tr>
<td class="risk high-risk"></td>
<td>Risc alt</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>