Updates disclaimer in index.html

Change-Id: I828f92465d11a9f68b3459c9a08d8e70cf245445
diff --git a/index.html b/index.html
index 93886f6..ad0720e 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -84,7 +84,7 @@
  <body>
   <div class="note">
    <p><b>Nota</b>: La implementació que s'ha realitzat per calcular les dades podria ser incorrecta ja que no ha estat revisada per cap tercer, així que les gràfiques d'aquesta pàgina podrien ser incorrectes.
-   <p>Les dades s'obtenen diretament de l'API de la Generalitat de Catalunya, però <a href="https://biocomsc.upc.edu/en/shared/delays_spain_30062020.pdf">segons el grup BIOCOMSC de la UPC</a>, les dades corresponents a l'última setmana no són fiables. Tot i així, es continuen graficant en aquesta pàgina totes les dades disponibles per tal de donar una fita inferior dels valors finals en les dades de l'última setmana.</p>
+   <p>Les dades s'obtenen directament de l'API de la Generalitat de Catalunya i les gràfiques es generen seguint un procediment similar al que segueix el <a href="https://biocomsc.upc.edu/en/covid-19">grup BIOCOMSC de la UPC</a>. <a href="https://biocomsc.upc.edu/en/shared/delays_spain_30062020.pdf">Segons un informe d'aquest grup</a>, les dades corresponents a l'última setmana no són fiables. Tot i així, es continuen graficant en aquesta pàgina totes les dades disponibles per tal de donar una fita inferior dels valors finals en les dades de l'última setmana.</p>
    <p>Es pot trobar el codi font complet del càlcul i generació de les gràfiques <a href="https://gerrit.avm99963.com/plugins/gitiles/covid19/+/refs/heads/master/">aquí</a>.</p>
   </div>