Adapt code to database update

The database structure was updated, so the following changes have been
made:

- Process the RegioSanitariaCodi field instead of the
 RegioSanitariaDescripcio field (the latter is not as reliable).
- Take into account 'Positiu PCR' and 'Positiu TAR' results in the
 TipusCasDescripcio field (before both were included as 'Positiu PCR').

Change-Id: I0cea3549802de698cabaf14ac1bfed0465ca49cb
diff --git a/cron/generateData.php b/cron/generateData.php
index 363f346..06b5caa 100644
--- a/cron/generateData.php
+++ b/cron/generateData.php
@@ -4,40 +4,42 @@
 
 // Font dels nombres d'habitants: https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/registres_catalegs/documents/poblacio-referencia.pdf
 $HABITANTS = [
- "Alt Pirineu i Aran" => 67277,
+ "AltPirineuAran" => 67277,
  "Lleida" => 362850,
- "Camp de Tarragona" => 607999,
- "Terres de l'Ebre" => 176817,
+ "CampDeTarragona" => 607999,
+ "TerresDeLEbre" => 176817,
  "Girona" => 861753,
- "Catalunya Central" => 526959,
+ "CatalunyaCentral" => 526959,
  "Barcelona" => 5050190,
- "Barcelona Ciutat" => 1693449,
- "Metropolità Sud" => 1370709,
- "Metropolità Nord" => 1986032,
+ "BarcelonaCiutat" => 1693449,
+ "MetropolitaSud" => 1370709,
+ "MetropolitaNord" => 1986032,
 ];
 
 $CODENAME = [
- "Alt Pirineu i Aran" => "AltPirineuAran",
- "Lleida" => "Lleida",
- "Camp de Tarragona" => "CampDeTarragona",
- "Terres de l'Ebre" => "TerresDeLEbre",
- "Girona" => "Girona",
- "Catalunya Central" => "CatalunyaCentral",
- "Barcelona" => "Barcelona",
- "Barcelona Ciutat" => "BarcelonaCiutat",
- "Metropolità Sud" => "MetropolitaSud",
- "Metropolità Nord" => "MetropolitaNord",
+ "7100" => "AltPirineuAran",
+ "6100" => "Lleida",
+ "6200" => "CampDeTarragona",
+ "6300" => "TerresDeLEbre",
+ "6400" => "Girona",
+ "6700" => "CatalunyaCentral",
+ "7803" => "BarcelonaCiutat",
+ "7801" => "MetropolitaSud",
+ "7802" => "MetropolitaNord",
 ];
 
 require_once(__DIR__."/includes/generation.php");
 
 // Demanem una llista del nombre de casos cada dia a cada regió sanitària
-$data = query("SELECT data, regiosanitariadescripcio AS regio, sum(numcasos) AS sum_numcasos
+$data = query("SELECT data, regiosanitariacodi AS regio, sum(numcasos) AS sum_numcasos
 WHERE
- resultatcoviddescripcio = 'Positiu PCR' AND
- regiosanitariadescripcio <> 'No classificat'
-GROUP BY regiosanitariadescripcio, data
-ORDER BY data ASC, regiosanitariadescripcio
+ (
+  resultatcoviddescripcio = 'Positiu PCR' OR
+  resultatcoviddescripcio = 'Positiu TAR'
+ ) AND
+ regiosanitariacodi <> '0000'
+GROUP BY regiosanitariacodi, data
+ORDER BY data ASC, regiosanitariacodi
 LIMIT 50000");
 
 // Fem un array que tindrà com a elements un array per cada regió amb el
@@ -49,12 +51,14 @@
 }
 
 $summary = [];
-foreach ($dataPerRegio as $regio => $dataRegio) { // Per a cada regió
+foreach ($dataPerRegio as $regioRaw => $dataRegio) { // Per a cada regió
+ $regio = mb_strtolower($regioRaw);
+
  if (!in_array($regio, array_keys($CODENAME)))
   die("[fatal error] No tenim contemplada la regió '".$regio."'.\n");
 
  // Generem les dades
- $summary[$regio] = generateSummary($dataRegio, $HABITANTS[$regio]);
+ $summary[$regio] = generateSummary($dataRegio, $HABITANTS[$CODENAME[$regio]]);
 }
 
 // Posem les dades a diversos fitxers per tal que les pugui llegir el gnuplot