blob: 996fdcdfb812549ccbf3911c2c854d4e06b98506 [file] [log] [blame]
<?php
if (php_sapi_name() != "cli")
exit();
// Font dels nombres d'habitants: https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/registres_catalegs/documents/poblacio-referencia.pdf
$HABITANTS = [
"Alt Pirineu i Aran" => 67277,
"Lleida" => 362850,
"Camp de Tarragona" => 607999,
"Terres de l'Ebre" => 176817,
"Girona" => 861753,
"Catalunya Central" => 526959,
"Barcelona" => 5050190,
"Barcelona Ciutat" => 1693449,
"Metropolità Sud" => 1370709,
"Metropolità Nord" => 1986032,
];
$CODENAME = [
"Alt Pirineu i Aran" => "AltPirineuAran",
"Lleida" => "Lleida",
"Camp de Tarragona" => "CampDeTarragona",
"Terres de l'Ebre" => "TerresDeLEbre",
"Girona" => "Girona",
"Catalunya Central" => "CatalunyaCentral",
"Barcelona" => "Barcelona",
"Barcelona Ciutat" => "BarcelonaCiutat",
"Metropolità Sud" => "MetropolitaSud",
"Metropolità Nord" => "MetropolitaNord",
];
require_once(__DIR__."/includes/generation.php");
// Demanem una llista del nombre de casos cada dia a cada regió sanitària
$data = query("SELECT data, regiosanitariadescripcio AS regio, sum(numcasos) AS sum_numcasos
WHERE
resultatcoviddescripcio = 'Positiu PCR' AND
regiosanitariadescripcio <> 'No classificat'
GROUP BY regiosanitariadescripcio, data
ORDER BY data ASC, regiosanitariadescripcio
LIMIT 50000");
// Fem un array que tindrà com a elements un array per cada regió amb el
// contingut de totes les files d'aquella regió
$dataPerRegio = [];
foreach ($data as $row) {
if (!isset($dataPerRegio[$row["regio"]])) $dataPerRegio[$row["regio"]] = [];
$dataPerRegio[$row["regio"]][] = $row;
}
$summary = [];
foreach ($dataPerRegio as $regio => $dataRegio) { // Per a cada regió
if (!in_array($regio, array_keys($CODENAME)))
die("[fatal error] No tenim contemplada la regió '".$regio."'.\n");
// Generem les dades
$summary[$regio] = generateSummary($dataRegio, $HABITANTS[$regio]);
}
// Posem les dades a diversos fitxers per tal que les pugui llegir el gnuplot
foreach ($summary as $regio => $summaryRegio) {
$file = fopen("/tmp/covid19graphgenerator-".$CODENAME[$regio].".dat", "w");
foreach ($summaryRegio as $row)
fwrite($file, $row["data"]." ".$row["ia14"]." ".$row["rho7"]."\n");
fclose($file);
}